Rabbi Naftali Zvi of Ropshitz רבי נפתלי צבי מראפשיץ

15 Moniuszki Łańcut

See directions