Rabbi Yosei Ben Ya'akov רבי יוסי בן יעקב

Yosei Ben Ya'akov Tomb

See directions